About Tomasz Falak

This author has not yet filled in any details.
So far Tomasz Falak has created 169 blog entries.

Drugi dzień Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego

Różne stopnie zjednoczenia z Bogiem, które dokonuje się na modlitwie – zob. Traktat o miłości Bożej 7, II.

Nie jest łatwo opisać, jaka jest rola Boga, a jaka człowieka w ich wzajemnym zjednoczeniu. Pewne jest, że inicjatywa należy do Boga. Czasem odnosimy wrażenie, że jedność z Bogiem dokonuje się bez naszego udziału, innym razem czujemy, że Bóg nas pobudził do działania w tym kierunku, kiedy indziej wreszcie wydaje się nam, że to od nas zależy to dzieło. Zdarza się też, że zjednoczenie z Bogiem dokonuje się w nas tak niepostrzeżenie, że nie zauważamy ani działania Boga, ani naszej z Nim współpracy. Po prostu stwierdzamy naszą jedność z Nim. Czasem osiągamy ją jedynie na płaszczyźnie woli, bez udziału rozumu, a czasem wszystkie nasze zdolności intelektualne angażują się w dzieło zjednoczenia.

Św. Franciszek Salezy ilustruje te stwierdzenia przykładami z Pisma św.: Oblubienica z Pieśni nad pieśniami, Marcjalis z Mk 9, 35-37 i Symeon z Łk 2, 26-28 oraz z życia świętych Bonawentury i Katarzyny Sieneńskiej. Cytat z 2 Kor 5, 14 św. Biskup Genewy interpretuje następująco: Bóg zjednoczył się z naszą naturą najpierw przez łaskę (zob. s. 366). Gdy jednak to zjednoczenie zostało przerwane przez grzech pierworodny, odnowił je i uczynił bardziej bezpośrednim przez Wcielenie Syna Bożego. Przez Eucharystię natomiast każdy chrześcijanin może realnie zjednoczyć się ze swoim Zbawicielem. Ta sakramentalna Komunia zachęca nas do jedności duchowej i pomaga nam w jej osiąganiu.

Prośmy Pana o pomoc w dziele zjednoczenia się z Nim i bądźmy wdzięczni za tę pomoc, jaką nam niesie w tajemnicy Wcielenia oraz Eucharystii.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu,…

27.05.2017|Aktualności|

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego AD 2017

Rozpoczynamy dziś szczególny czas przygotowań do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Na wzór Maryi i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku od Wniebowstąpienia Pana Jezusa do Pięćdziesiątnicy chcemy trwać na modlitwie, czekając na obiecanego Ducha Pocieszyciela. Do naszych codziennych praktyk duchowych postarajmy się dołączyć rozważanie, którego autorem jest Benoît Goubau, szwajcarski ksiądz prosługujący obecnie w jednej z parafii w Brukseli, należący do Stowarzyszenia Księży św. Franciszka Salezego. Inspiracją publikowanych od dziś do soboty 3 czerwca tekstów stała się Księga Siódma Traktatu o miłości Bożej św. Franciszka Salezego (dalej będziemy stosować skrót nazwy tego dzieła – TMB) zatytułowana O zjednoczeniu duszy z Bogiem, które się dokonuje na modlitwie (Kraków 2002, s. 359-403).

Duchu Jezusa, przyjdź i napełniaj nasze serca Twoją obecnością!

 

 

Piątek, 26.05.17. – TMB 7, I.

To miłość na modlitwie dokonuje zjednoczenia z Bogiem

Na modlitwie dusza, która jest złączona z Bogiem, pragnie coraz większego zjednoczenia z Nim. Można ją porównać do głodnego niemowlęcia, które szuka pokarmu mamy. Zbawiciel przyciąga do siebie duszę pobożną, ukazując swoją Boską miłość; (…) a dusza przywabiona rozkoszami Bożej łaskawości nie tylko przystaje na to zjednoczenie z Bogiem i poddaje się jemu, lecz także z całych sił współdziała z nim, starając się coraz bardziej zbliżyć i przytulić do Boskiej dobroci. Wie jednak o tym, że cała jej łączność i zjednoczenie z tą niezrównaną rozkoszą zależą całkowicie od Boskiego działania (s. 360).

Podczas modlitwy to zjednoczenie z Bogiem odradza się czasem przez powtarzalne porywy serca, a czasem przez jego stałe, niewyczuwalne zanurzanie się w Boskiej dobroci na podobieństwo ciężkich kamieni, które zapadają się w ziemię pod swym ciężarem (zob. s. 361). Ludzkie serce przesadzone ze świata w Boga przez Jego miłość będzie w Nim wzrastać, coraz bardziej się z Nim jednoczyć. Ten proces św. Franciszek Salezy porównuje do zanurzenia waty w perfumach: watę przenika ich zapach tak, że trudno powiedzieć, czy to pachnidło jest watą, czy wata pachnidłem (zob. s. 362). W ten sposób dusza jednoczyć się będzie z Boską dobrocią nieustannie, aż w końcu zostanie nią całkowicie przepojona.

Prośmy Pana, byśmy mogli przyczyniać się do zjednoczenia z Nim, byśmy pozwalali na to, by nas Sobą przepełniał.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu,…

26.05.2017|Aktualności|

Zmartwychwstanie Pańskie

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy (Sekwencja Wielkanocna)

Podziwiaj dobroć Boga! O jak dobry jest dla mnie mój Bóg! O jak On jest dobry! O Panie, jak Twoje Serce jest bogate w miłosierdzie, jak szczodre w łaskawości! O duszo moja, głośmy na wieki, jak wiele łask nam udzielił (Filotea I, 11).

Wszystko pochodzi od Boga. Przywykliśmy do tego i o tym nie myślimy. Dziś obudźmy się i uczyńmy wysiłek, by przyjąć Boga w konkretnych czynach. On nam dał swego Syna, który umarł i zmartwychwstał. Chrystus otworzył nam bramy Nieba. Alleluja! Z Chrystusem opuszczamy nasze groby i mamy życie wieczne. Alleluja!

16.04.2017|Aktualności|

Wigilia Paschalna

15-avril

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie!». (Mt 28, 5)

Jesteś córką Chrystusa ukrzyżowanego. Cóż to za łaska mieć udział w Jego krzyżu! (…) Zaufaj Bogu, skieruj ku Niemu swoje myśli, a On zatroszczy się o Ciebie i wyciągnie ku tobie pomocną dłoń. (z listu św. Franciszka Salezego do pani de Ruans z 8.02.1621 r.)

Cierpienia czasem utrudniają nasze kroczenie ku Bogu. Dlatego słowa anioła mogą nas oświecić: «Wy się nie bójcie!» Nie bójcie się, bo Chrystus kroczy przy was! Oddalcie wszelkie uczucia, które oddalają was od Boga. Ten, kto ofiarowuje Bogu swoje życie nie jest wolny od cierpień, ale przyjmuje cierpienie.

15.04.2017|Aktualności|

On daje nam swoje życie.

14-avril

Męka Pańska i Śmierć Pana Jezusa

«Oto Człowiek» (J 19, 5).

Jest pani blisko krzyża. Święta miłość skłania do naśladowania Boskiego Oblubieńca w zachowaniu postawy pokory na krzyżu, w znoszeniu wielu cierpień, w cierpliwym wytrwaniu na nim aż do końca, jeśli taka jest wola Boga Ojca. (z listu św. Franciszka Salezego do pani de Granieu z 17.02.1620 r.)

Patrzymy na krzyż z głęboką czcią pamiątając, że nasz Pan przyjął to wielkie cierpienie, by wybawić nas od zła i doprowadzić do swego Ojca. Oto Człowiek! Oto ukrzyżowana Miłość do Ciebie. Jednak zgodnie z radą św. Franciszka Salezego nie dodawaj sobie krzyży, lecz akceptuj te, które masz.

14.04.2017|Aktualności|

Piękno wzajemnej służby

13-avril

Wieczerza Pańska

Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (J 13, 12).

Trzeba wznieść swoje serce do Boga i kontynuować Jego święte dzieło, zawierzając się Jemu i opierając się na Nim, ponieważ nasz Pan może zapewnić wszystko, co jest konieczne do jego wykonania. On nas jedynie prosi o aprobatę Jego woli i wierność w jej pełnieniu (św. Franciszek Salezy).

Pan Jezus, Mistrz i Nauczyciel, myjąc nogi swoim uczniom, wykonał czynność niewolnika. Zaprosił nas do wzajemnej służby. On nam służy, abyśmy my z kolei, naśladując Go, służyli innym.

13.04.2017|Aktualności|

Bóg uczy nas pokory.

12-avril

Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam (Iz 50, 7).

W dużej części nasza doskonałość przejawia się w tym, że znosimy się wzajemnie w naszych niedoskonałościach. W czym moglibyśmy lepiej ćwiczyć naszą miłość do bliżniego, jeśli nie w znoszeniu go? (św. Franciszek Salezy)

Jeśli Bóg dopuszcza, by dosięgły nas obelgi, to znaczy, że chce nas uczyć pokory. Pan Jezus zniósł niesprawiedliwość, oplucie, opuszczenie przez przyjaciół, drwiny tłumu i jest dla nas wzorem w mężnym znoszeniu tego, co nas spotyka. Uczeń nie przewyższa nauczyciela (Łk 6, 40). Rozpoznanie własnych niedoskonałości pobudza do znoszenia wad innych ludzi.

12.04.2017|Aktualności|

Szukającym Boga

chemin-de-croix

Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły.  Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. (Iz 49, 4)

Kiedy wreszcie nie będziemy szukać kogoś innego poza Bogiem? Jacy będziemy wówczas szczęśliwi! Wtedy będziemy mieć tylko to, czego będziemy szukać i będziemy szukać tylko tego, co będziemy mieć (św. Franciszek Salezy).

Bóg jest Bogiem ukrytym, a ludzie męczą się Jego szukaniem. Czasami wkrada się zniechęcenie. Jednak jesteśmy tylko sługami nieużytecznymi. W swoim wielkim Miłosierdziu Bóg obiecuje nagrodę za wierną służbę. Powierzając się Panu Jezusowi, osiągniemy ten cel.

11.04.2017|Aktualności|

Bądź uwielbiony, Panie!

10-avril

Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. (J 12, 3)

Wiemy, co Eliezer  (wg Rdz 15, 2 główny sługa Abrahama, który miał po nim dziedziczyć, gdy Abraham nie miał potomka; najprawdopodobniej to jemu powierzono misję poszukiwania w Mezopotamii żony dla Izaaka – zob. Rdz 24; przyp. tłumacza) zrobił, by poznać, czy Rebeka była godna stać się żoną syna swego pana: poprosił ją przy studni o wodę i czekał, czy Rebeka da się napić również jego wielbłądom. Mała grzeczność, cicha cnota może świadczyć o wielkiej (z listu św. Franciszka Salezego do św. Joanny de Chantal).

Maria wylała perfumowany olejek na stopy Jezusa. Ten gest jest dowodem jej szczerej skruchy i wielkiego szacunku dla Niego. W Wielkim Tygodniu skoncentrujmy nasze myśli na głębokim żalu za nasze grzechy, adorujmy naszego Pana i bądźmy do Jego dyspozycji.

10.04.2017|Aktualności|

Niech żyje Jezus, Król mojego serca!

9-avril-Rameaux

Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. (Mt 21, 7)

Zobaczmy, dlaczego nasz Pan wybrał to zwierzę: po pierwsze dlatego, że jest pokorne. To prawda, że jest leniwe i ociężałe, ale nie ma w nim pychy i próżności. Po drugie, osioł jest bardzo cierpliwy. Po trzecie, jest posłuszny, pozwala się obciążyć i niesie ładunek bez prób wyzwalania się od niego. (z kazania św. Franciszka Salezego na Niedzielę Palmową 23.03.1614 r.)

Jak tłum wiwatujemy na cześć Jezusa, a niedługo potem Go ranimy przez rezygnację miłowania, służby, kroczenia z Nim. Zrzućmy przed Jego stopy nasze stare zwyczaje. Uświadommy sobie nasze słabości i prośmy, by miał dla nas miłosierdzie, byśmy mogli powiedzieć z całą szczerością: Niech żyje Król mojego serca!

9.04.2017|Aktualności|