roz2W naszej wspólnocie przyjmujemy formułę „Żywego Różańca”. Każdy może zostać członkiem wspólnotowego „Żywego Różańca”. Wszyscy członkowie Róż modlą się w intencjach, podanych w danym miesiącu oraz w intencjach stałych.

Informacje o Internetowym Kole Różańcowym znajdują się na stronie: http://erozaniec.eu/

 

” Podajcie mi moją broń. Tym się zwycięża szatana.” – tak mawiał ojciec Pio, kiedy brał do ręki różaniec w czasie gdy czuł, że traci siły.

Co oznacza Żywy różaniec:

ŻYCIE WEDŁUG EWANGELII, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

Żywy Różaniec jest ELEKTROWNIĄ DUCHOWĄ, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, itd.

Żywy Różaniec jest niezdobytą TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, itp.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga a w Bogu i dla boga ludzi.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 1. odmawianie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca połączonej z rozważaniem,
 2. odmawianie tej tajemnicy, która została powierzona przy „zmianie tajemnic”,
 3. zmiana tajemnic każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu (porządek tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne tak jak biegło życie Jezusa)
 4. częste przystępowanie do sakramentów świętych,
 5. rozwijanie wewnętrznego nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny,
 6. pozostawanie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za Różę (zelatorem), zgłoszenie ewentualnej rezygnacji z przynależności do Róży.

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za Różę (zelatora):

 1. kontakt z członkami Róży;
 2. zbieranie, spisywanie i wysłanie członkom róży intencji na dany miesiąc,
 3. czuwanie, aby wiadomo było w jakim porządku i komu w danym miesiącu przypada konkretna tajemnica;
 4. zapewnienie, aby wiadomo było, że modlitwa jest odmawiana, reagowanie, gdy z daną osobą długo nie ma  kontaktu;
 5. czuwanie, by Róża posiadała pełny skład – 20 osób.
 6. stała łączność między Różą a pasterzem wspólnoty.

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe.

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.
 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
 10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
 11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Jest również możliwość uzyskania odpustu zupełnego, którego – na mocy Indultu Stolicy Apostolskiej z dn. 25 października 1967 r. – udziela się członkom Żywego Różańca:

 • w dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 • w Uroczystość Bożego Narodzenia – 25.12.
 • w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • w Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02
 • w Uroczystość Zwiastowania – 25.03.
 • w Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15.08
 • we wspomnienia Matki Bożej Różańcowej – 7.10
 • w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8.12

Warunkami uzyskania odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 

rozaniec

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a „tylko” utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną wszystkich działań Kościoła.

 

Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał ‚breve’ aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

„Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.

„Paulinie Jaricot … zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób … cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Jednak tych Róż nie jest dużo, bo u nas tylko 4 żeńskie. Maryja w Fatimie prosiła odmawiajcie różaniec. Na pewno wielką radością dla Maryi i dla Kościoła były by fakt powstania nowych Róż Żywego Różańca.

 

NIE UKRYWAMY, ŻE LICZYMY NA NOWE OSOBY ZASILAJĄCE I UZUPEŁNIAJĄCE NASZE SZEREGI.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

Bractwo Różańcowe przy Parafii M.B. Różańcowej.

różaniec

             „To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie”

                      Matka Boża do bł. Alana de Rupe

 

 

 

Trochę historii…

Bractwo Różańcowe przy Parafii M. B. Różańcowej Łódź-Stoki powstało w marcu 1935r. Ważnymi wydarzeniami naszej parafii mającymi bezpośredni związek z działalnością naszego Bractwa było wprowadzenie do parafii dnia 13 października 1997r przywiezionej z Fatimy figurki Matki Boskiej Fatimskiej, oraz przywiezienie z Rzymu w 2002 roku poświęconego przez Ojca Świętego Różańca. Po dotarciu do parafii Różaniec peregrynował po wszystkich rodzinach naszej parafii. Było to czas, kiedy wielu parafian wstąpiło w szeregi naszego Bractwa. W roku 2001 i 2002 Bractwo liczyło 18 kółek po 15 osób. Obecnie Bractwo nasze liczy 11 kółek po 20 osób. Bractwo zrzesza parafian uczęszczających na nabożeństwa do Kaplicy w Domu Zakonnym Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej przy ulicy Skalnej 7.

 

Działalność Bractwa Różańcowego…

 • Każdy z członków naszego Bractwa zobowiązany jest do rozważania, codziennie jednej tajemnicy (jednej dziesiątki Różańca), tej samej przez okres jednego miesiąca wg otrzymanej „rozpiski”. Tajemnice połączone są w ten sposób, aby w każdym kółku odmawiany był dziennie cały różaniec to znaczy po pięć tajemnic Bolesnych, Chwalebnych, Radosnych i Światła.
 • Członkowie Bractwa, odmawiając daną Tajemnice Różańca, modlą się w intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, za dusze w czyśćcu cierpiące, o ład i poszanowanie prawa bożego w naszej ojczyźnie, o królowanie Jezusa Chrystusa w sercach wszystkich ludzi, za wszystkich członków żywych i umarłych rodziny Różańcowej oraz we własnych intencjach
 • Przed figurką Matki Boskiej Fatimskiej codziennie po porannej Mszy świętej grupa członków modli się na różańcu Papieskim zanosząc błagania i prośby oraz dziękczynienia za otrzymane łaski. Do modlitwy różańcowej dołączamy inne okazjonalne modlitwy.
 • Co roku, od 13 maja do 13 października odprawiana jest w naszej Parafii procesja różańcowa do Matki Boskiej Fatimskiej, w której uczestniczymy niosąc różaniec.
 • Niesiemy różaniec ulicami naszego miasta biorąc udział w corocznym Święcie Bożego Ciała i Eucharystii.
 • Ze składek członkowskich, zamawiane są każdego miesiąca dwie Msze święte w intencji za żywych i za zmarłych członków żywego różańca, Msze w rocznicę założenia Bractwa, za członków Apostolstwa Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, za zmarłych księży naszej parafii i Msze na imieniny księży posługujących w naszej parafii
 • Zmarłych członków Naszego Bractwa odprowadzamy na miejsce spoczynku z krzyżem, sztandarem i świecami oraz oferujemy za nich Msze świętą.
 • Członkowie Bractwa należą również do Apostolstwa Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci oraz Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
 • Członkowie Bractwa spotykają się w trzecią niedzielę każdego miesiąca. Na spotkaniach omawiane są sprawy organizacyjne oraz prowadzone są modlitwy. Naszym duchowym opiekunek jest ks. Proboszcz. Ponadto spotykamy się i jednoczymy w dobrych życzeniach oraz na corocznych; „Opłatku” i „Jajeczku”.

 

SPOTKANIA:
W III niedziele miesiąca o godz.16.30 w salce im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.